Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistriţa
Anunţuri

29.03.2017

ANUNT CONCURS PENTRU POST TEMPORAR VACANT

Liceul de Arte ,, Corneliu Baba” cu sediul în : loc. Bistrița, str. B-dul. Independenței, nr. 3-5, jud. Bistrița-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- SECRETAR - post contractual vacant temporar pe perioada determinată

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor : superioare de lunga durata;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 0.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: - data de 20.04.2017, ora 9.00, la sediul Bistrita, bd. Independenței, nr. 3-5;

Proba practică:- data de 20.04.2017, ora 11.00, la sediul Bistrita, bd. Independenței, nr. 3-5

Proba de interviu: - data de 20.04.2017, ora 15.00, la sediul Bistrita, bd. Independenței, nr. 3-5

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 19.04.2017, ora 12.00 la sediul din Bistrița, Bulevardul Independenței, nr. 3-5

Date contact:             SECRETARIAT, tel. 0263234910

 

Bibliografie:

Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

•           OMENCS nr.5079/2016  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•           Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

•           HG 582/2016 ;

•           OMECTS nr.3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

•           H.G.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariaților;

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

Director,

Prof. DUDA VASILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2017

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPARE POST  TEMPORAR VACANT

1 post - Secretar

Având în vedere:

- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011

- Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013

LICEUL DE ARTE ,, CORNELIU BABA” BISTRITA organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Secretar pe data de 14.02.2017 conform calendarului afişat.


I. CONDIȚII DE CONCURS:

 

•           Vechime minim 1 an în specialitatea postului,

•           Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale,

•           Studii superioare: Economice, Juridice,

•           Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale,

•           Cunoştinţe privind încadrarea personalului,

•           Cunoştinţe de arhivare a documentelor,

•           Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice,

•           Disponibilitate la timp de lucru prelungit,

•           Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică),

•           Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România,

II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

1.         Cerere de înscriere

2.         Copia actului de identitate

3.         Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate,)

4.         Copia certificatului de naştere

5.         Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

6.         Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7.         Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8.         Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

9.         Adeverintă care să ateste starea de sănătate

10.       Recomandare de la ultimul loc de muncă va cuprinde:

- Aprecieri privind capacitatea candidatului de a-si asuma responsabilităti si de a lua decizii

- Aprecieri privind aptitudinile şi competentele organizatorice

- Aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalti angajaţi

- Aprecieri privind disponibilitatea la timp de lucru prelungit

- Calificativul obţinut în ultimii 3 ani

11.    Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative.

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul

III.           TEMATICA DE CONCURS:

•           Contractul individual de muncă

•           Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

•           Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

•           Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

•           Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar

•           Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor

•           Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

•           Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXCEL)

IV.           PROCEDURA DE SELECTIE

Probe de concurs:

a). selecţia dosarelor;

b). probă scrisă şi probă practică;

c). Interviul.

V.             BIBLIOGRAFIE

•           Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizata;

•           OMENCS nr.5079/2016  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•           Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

•           HG 582/2016 ;

•           OMECTS nr.3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

•           H.G.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:

Proba scrisă: - data de 14.03.2017, ora 9.00, la sediul Bistrita, bd. Independentei, nr. 3-5

Proba practică:- data de 14.03.2017, ora 11.00, la sediul Bistrita, bd. Independentei, nr. 3-5

Proba de interviu: - data de 14.03.2017, ora 15.00, la sediul Bistrita, bd. Independentei, nr. 3-5

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 13.03.2017, orele 9.00-14.00 la sediul din Bistrita, Bulevardul Independentei, nr. 3-5.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0263-234910 sau personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului de Arte “Corneliu Baba”  conform graficului de mai sus:

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă determinată.

DIRECTOR,

Prof. DUDA VASILE

 

 

 

 

 

11.11.2016

Anunț achiziții publice

„Lucrări de schimbare tâmplărie exterioară pe partea dinspre curte și schimbare uși interioare”.

Detalii aici: (solicitare de oferte, caiet de sarcini, antemasuratoare, model contract).

 

 


31.10.2016

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPARE POST TEMPORAR VACANT

1 post - Secretar

Având în vedere:

- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011

- Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013

LICEUL DE ARTE ,, CORNELIU BABA” BISTRITA organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Secretar pe data de 15.11.2016 conform calendarului afişat.

•           Studii superioare: Economice, Juridice

•           Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale

•           Cunoştinţe privind încadrarea personalului

•           Cunoştinţe de arhivare a documentelor

•           Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice

•           Disponibilitate la timp de lucru prelungit

•           Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică)

•           Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România

II.             DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

1.         Cerere de înscriere

2.         Copia actului de identitate

3.         Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate,)

4.         Copia certificatului de naştere

5.         Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

6.         Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7.         Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8.         Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

9.         Adeverintă care să ateste starea de sănătate

10.       Recomandare de la ultimul loc de muncă va cuprinde:

- Aprecieri privind capacitatea candidatului de a-si asuma responsabilităti si de a lua decizii

- Aprecieri privind aptitudinile şi competentele organizatorice

- Aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalti angajaţi

- Aprecieri privind disponibilitatea la timp de lucru prelungit

- Calificativul obţinut în ultimii 3 ani

11.         Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul

III.           TEMATICA DE CONCURS:

•           Contractul individual de muncă

•           Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

•           Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

•           Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

•           Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar

•           Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor

•           Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

•           Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXEL)

IV.           PROCEDURA DE SELECTIE

Probe de concurs:

a). selecţia dosarelor;

b). probă scrisă şi probă practică;

c). Interviul.

V.             BIBLIOGRAFIE

•           Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizata;

•           OMENCS nr.5079/2016  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•           Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

•           HG 582/2016 ;

•           OMECTS nr.3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

•           H.G.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

VI.           Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:

· Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului de Arte Corneliu Baba  în perioada  01- 08.11.2016.

· Evaluarea dosarelor si afişarea rezultatelor 10.11.2016

· Proba scrisă şi proba practică (2 ore)  15.11.2016, orele 9.00, respectiv 11.00

· Interviu 15.11.2016, ora 15.00

· Afişarea rezultatelor, 16.02.2015, ora 9.00

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0263-234910 sau personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului de Arte “Corneliu Baba”  conform graficului de mai sus:

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă determinată.

DIRECTOR,

Prof. DUDA VASILE

 

.

 

19.04.2016

EXPOZIȚIE

ICOANE PE STICLĂ

ICOANA DIN SUFLETUL MEU


Vernisaj

 

Miercuri  20.04.2016, ora 15,00

La   Centrul Comunitar pentru Tineret, Bistrița


Coordonatori:
Cârlig Oana, Retegan Macedon,
Liceul de Arte Corneliu Baba, Bistrița.
Colaboratori:
Morar Diana, Palatul Copiilor - Bistrița
Călini Dorina Liliana, Școala Gimnazială Nr. 1 - Rebra
Icoanele sunt realizate după modelul icoanelor tradiționale din zona județului Bistrița-Năsăud și a centrului de iconari de la Nicula.

 

 


07.04.2016

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

detalii în fișier( PDF ): Apel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdf

 
Despre noi:

Liceul a fost fost înfiinţat in anul 1998 şi poartã numele maestrului Corneliu Baba care este şi patronul spiritual al liceului. Din anul 1998 au fost terminate lucrãrile de reabilitare la clãdirea de pe B-dul Independentei 3-5. Aici şcoala dispune de un numãr 12 de sãli de clasă amenajate în care se desfãşoarã cursurile de culturã generalã, alte sãli amenajate pentru ateliere de specialitate (graficã, picturã, artã monumentalã, textile, creaţie vestimentarã, sculpturã, ceramicã, arhitecturã şi design) precum şi un laborator de informaticã dotat cu 26 de computere performante şi un server conectate la Inetrnet.

În anul 2002 liceul a obţinut încă o clădire situată pe strada Dornei Nr. 1 . Din anul 2007 au început lucrările de reabilitare a corpurilor de clădire din această locaţie. Pe parcursul a peste 4 ani, în paralel cu lucrările de şantier aici s-au desfăşurat şi mare parte din atelierele de specialitate. Lucrările de reabilitare au fost finalizate, iar din semestrul al II-a al anului şcolar 2011-2012 clasele de liceu îşi desfăşoară şi orele de cultură generală in această locaţie. 

Şcoala dispune de mijloace audio-vizuale, videoproiectoare, softuri  educaţionale, harţi, planşe, mulaje, precum şi alte materiale didactice adecvate conţinutului procesului instructiv-educativ. Din luna mai 2006 a fost conectată la reţeaua Internet şi corpul de clădire situat pe strada Dornei la nr. 1. Acum ambele locaţii beneficiază în întregime de asemenea de acoperire wi-fi, atât elevii cât şi profesorii pot accesa internetul cât şi resursele educative partajate în reţea.

 

 

 

Intrarea principală b-dul Independenţei Nr. 3-5

Curtea liceului

Curtea liceului

 

La început... a fost doar o speranţa timidă, un vis fragil, ivite din pasiunea pentru artele plastice. Am început prin a ne dori un loc unde să putem fi noi înşine, creând şi redând imagini, forme, nuanţe, lumini şi umbre… Un loc în care talentul să fie descoperit şi şlefuit, sub privirea atentă a maestrului… Doream atunci un profil de arte plastice, unde copiii şi tinerii noştri să îşi poată pune în valoare darul.

Singura posibilitate a fost la acea dată apariţia unei asemenea specializări în cadrul unei alte instituţii de învăţământ. Anul 1994 devenea anul naşterii noastre; am fost cu bucurie martorii înfiinţării relativ concomitente a unei clase liceale de profil în cadrul Colegiului Naţional ”Andrei Mureşanu ” şi a unei clase de gimnaziu axate pe interesul acordat artelor plastice sub patronajul Scolii de Muzică.

Anul 1998 a marcat un alt moment important în biografia noastră: prima generaţie de viitori artişti plastici absolvea Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu ”. Drumul era de acum deschis întrucât, cu începere din 1995, s-a adăugat anual cate o clasă de profil celei care fusese prima întrupare a visului nostru.

Anul 1998 devenea şi semnul de carte al unei alte împliniri: înfiinţarea Liceului de Arte Plastice ”Corneliu Baba”, ca unitate şcolară de sine stătătoare, având conducere proprie şi un spaţiu care părea generos. De atunci, am fost mereu împreună pe drumul spre frumuos. Pasiunea pentru artă adună, sub aceeaşi cupolă profesori şi elevi. Viitori pictori, sculptori, arhitecţi sau designeri, liceenii noştri sunt adolescenţi cu totul speciali: visători, imaginativi, inventivi, chiar dacă uneori nonconformişti.

 

Aşezaţi în faţa şevaletelor par a uita lumea… . Printre genele strânse ei privesc o alta lume. Cea filtrată de fantezia proprie vârstei… . O lume de imagini, forme, simboluri, nuanţe, lumini şi umbre ...