Căzând din pierderea în greutate a vagonului


Condiţiile de acceptare la transport Calea ferată efectuează transporturile conform Regulamentului atât timp cât: Calea ferată nu este obligată să primească mărfurile pentru a căror încărcare, transbordare sau descărcare sunt necesare mijloace speciale, în afară numai de cazurile în care staţiile în care ar trebui să se facă asemenea operaţiuni, dispun de aceste mijloace. Calea ferată nu este obligată să primească decât mărfurile al căror transport se poate face fără întârziere.

În condiţiile stabilite de calea ferată, staţiile pot să primească provizoriu în depozit transporturile care nu se pot expedia imediat cu plata tarifului corespunzator.

Luarea în păstrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere şi aplicarea ştampilei de primire pe documentul de transport să aibă loc numai atunci când expedierea va fi posibilă.

Calea ferată răspunde de marfă până la încheierea contractului de transport doar ca depozitar. Sunt excluse de la transport în condiţiile prezentului Regulament: ARTICOLUL 56 Mărfuri admise la transport în anumite condiţii Categoriile de mărfuri prezentate în continuare se primesc la transport numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru aceste mărfuri şi anume: Locomotivele, tenderele, automotoarele, trebuie să fie însoţite de un agent care să asigure întreţinerea şi ungerea vehiculului; Însoţirea cadavrelor este obligatorie; Expediţiile de vagoane complete se transportă şi se tarifează diferenţiat ca: Clientul depune, la staţie sau la agenţia de marfă, comandă scrisă pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport, cu minimum 5 zile înainte de începerea încărcării.

Calea ferată poate percepe tarife de urgenţă, dacă clienţii solicită mijloacele de transport pentru încărcarea expediţiilor, în interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.

REGULI 09/05/ - Portal Legislativ

Comanda trebuie să conţină următoarele: staţia de destinaţie a expediţiei, felul mărfii, modul de prezentare la transport, cantitatea, data şi locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele necesare şi trenul cerut pentru expediere.

La comandarea mijloacelor de transport pentru încărcare sau cel mai târziu la punerea lor la încărcare, clientul trebuie să convină, în condiţiile tarifului, împreună cu calea ferată asupra trenului cu care doreşte îndrumarea expediţiei sale.

Ca urmare: Dacă din această cauză se depăşeşte termenul contractului de transport clientul are dreptul şi la despăgubirile prevăzute în Regulament; O dată cu depunerea comenzii, clientul depune la calea ferată garanţia în lei sau valută prevăzută în tarife.

Aceasta se restituie după încheierea contractului de transport. Calea ferată poate încheia cu clienţii cu care are relaţii stabile de afaceri convenţii-cadru de încărcare descărcare în care se reglementează modul cum se comandă mijloacele de transport pentru încărcare, locul de încărcare sau descărcare, modul de primire-predare a mărfurilor şi mijloacelor de transport goale sau încărcate, programarea încărcărilor, modul de decontare a tarifelor, avizarea transporturilor şi alte condiţii.

În acest caz, pentru aceşti clienţi, nu se percepe garanţie în lei sau valută. Calea ferată nu este obligată să asigure pentru încărcare mijloace de transport de construcţie specială dacă acestea nu sunt disponibile.

În acest caz se vor oferi pentru încărcare vagoane şi containere de uz general. Neînceperea încărcării în termen de 6 ore de la punerea mijloacelor de transport la dispoziţia clientului, conform comenzii, înseamnă renunţarea tacită căzând din pierderea în greutate a vagonului încărcare şi dă dreptul căii ferate să facă venit garanţia. Expediţiile de marfă se predau căii ferate în zilele şi orele de serviciu afişate la staţii şi agenţiile comerciale. Predarea-primirea mărfii la transport este stabilită în normele uniforme privind transporturile.

Expeditorul răspunde de exactitatea şi identitatea mărfurilor ce se expediază în raport cu datele înscrise în actele de livrare şi scrisorile de trăsură, cât şi de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport. Expeditorul şi calea ferată convin cine execută încărcarea şi descărcarea mărfii în mijlocul de transport.

În lipsa unei convenţii, încărcarea şi descărcarea revine transportatorului pentru mesagerie şi coletărie şi, respectiv, expeditorului pentru vagoane complete şi containere.

Cu excepţia cazului când încărcarea se face de calea ferată, expeditorul mărfii răspunde de toate consecinţele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de trasport şi trebuie să repare prejudiciul suferit din această cauză, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului.

Masa maximă care poate fi încărcată în mijlocul de transport nu trebuie să depăşească o limită determinată de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport şi ale liniilor din parcurs.

Limitele de încărcare se publică prin grija căii ferate, conform art. Pentru încărcarea, stivuirea, fixarea şi protejarea mărfurilor în mijlocul de transport se aplică normele tehnice de încărcare a mijloacelor de transport.

Sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. În regulile uniforme, termenul statie cuprinde: staţiile feroviare, porturile serviciilor de navigaţie şi orice alt oficiu al întreprinderilor de transport, deschise publicului pentru executarea contractului de transport. Expeditiile la care statia de predare şi statia de destinaţie sînt situate pe teritoriul aceluiaşi stat şi care nu parcurg teritoriul unui alt stat decît în tranzit nu sînt supuse regulilor uniforme: a dacă liniile pe care se efectuează tranzitul sînt exploatate exclusiv de o cale ferată a statului de plecare sau

Dimensiunile gabaritului de încărcare sunt prevăzute în standardele de stat care se publică şi de calea ferată. Condiţiile speciale şi tehnologia de transport se stabilesc în normele uniforme privind transporturile. Expeditorul răspunde de consecinţele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii şi cu modul de prezentare a acesteia. În convenţiile-cadru de încărcare-descărcare se pot prevedea alte modalităţi de avizare. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obţină de la clienţi o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispoziţie.

Expeditorii trebuie să predea către calea căzând din pierderea în greutate a vagonului mijloacele de transport încărcate cu uşile, clapele sau gurile de golire închise, părţile mobile şi rechizitele montate. În condiţiile prevăzute în normele uniforme, calea ferată se îngrijeşte de dezinfectarea, dezinsectizarea, curăţirea şi spălarea vagoanelor care aparţin căii ferate. Transbordarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit sau în cazul defectării vagoanelor sau în orice altă împrejurare impusă de condiţiile de exploatare se execută de către calea ferată.

Transbordarea mărfurilor care necesită mijloace sau condiţii speciale sau care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipulează se efectuează, la cererea căii ferate, de către expeditor sau destinatar.

În cazul în care operaţiile de încărcare, descărcare sau transbordare a mărfurilor se efectuează de expeditor sau de destinatar, aceştia răspund pentru degradarea mijloacelor de transport, rechizitelor şi instalaţiilor căii ferate produse din vina lor, precum şi pentru pierderea părţilor mobile datorită nemontării corp care slăbește destul de înfocat după încărcare, descărcare sau transbordare.

  1. Slăbire 20
  2. Cum să vă maximizați arderea grăsimilor
  3. Plenipotenţiarii semnati mai jos, recunoscind necesitatea de a revizui Convenţia internationala privind transportul mărfurilor pe căile ferate, semnată la Berna la 25 februarieau hotărît, în conformitate cu art.

Contractul de transport se încheie în momentul când: Data imprimată de maşina, instalaţia sau dispozitivul respectiv echivalează cu ştampila staţiei. Lipsa, neregulile din documentul de transport sau pierderea acestuia nu afectează existenţa, nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispoziţiilor Regulamentului. Calea ferată stabileşte modelele privind scrisoarea de trăsură şi modul ei de completare.

Scrisorile de trăsură se tipăresc prin grija căii ferate sau de către clienţi cu aprobarea căii ferate.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Calea ferată publică, conform art. Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii: Nu este admisă adăugarea altor anexe decât cele prevăzute în Regulament şi nici folosirea altui tip de document de transport. Cu o singură scrisoare de trăsură pot fi predate la transport: În acest caz, grupul de vagoane constituie o expediţie distinctă. Dispoziţiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărţirea vagoanelor predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură.

Nu pot fi predate la transport cu un căzând din pierderea în greutate a vagonului document de transport: Pentru expediţiile care circulă şi pe linii cu ecartament îngust, numărul scrisorilor de trăsură este determinat de încărcarea vagoanelor de cale normală. Modul de lucru şi răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trăsură electronice se stabilesc prin normele uniforme.

Expeditorul răspunde de exactitatea indicaţiilor şi a declaraţiilor înscrise, prin grija sa, în scrisoarea de trăsură. El suportă toate consecinţele rezultate din faptul că aceste declaraţii sau indicaţii sunt incorecte, incomplete, prescurtate, insuficiente, neprecise sau scrise în alte rubrici decât în cele rezervate pentru fiecare din ele. Dacă o rubrică este insuficientă, printr-o menţiune slăbește sărind în acea rubrică, expeditorul va indica unde se găseşte în scrisoarea de trăsură completarea indicaţiilor sale.

Pentru expediţiile încărcate de expeditor, menţiunile din scrisoarea de trăsură referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva căii ferate decât dacă verificarea acestei mase şi a numărului coletelor a fost făcută efectiv de către calea ferată şi certificată în scris pe documentul de transport.

Tarifele de transport şi accesorii sunt plătite de către expeditor dacă nu există o convenţie contrară între expeditor şi calea ferată. Atunci când tarifele sunt în sarcina destinatarului şi când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trăsură şi nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor.

Dacă cheltuielile nu pot fi stabilite exact în momentul predării mărfii la transport, calea ferată pretinde drept garanţie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli.

Formular de căutare

Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea mărfii în staţia de destinaţie. Plata către calea ferată a tarifelor de transport se face: În cazul întârzierii plăţii preţului de transport, calea ferată este în drept: Amenzile vamale şi ale altor autorităţi administrative stabilite în contul căii ferate care se referă la expediţii se încasează de la expeditor sau destinatar, după caz.

Orice expediţie poate face obiectul unei declaraţii a interesului la eliberare, înscrisă pe scrisoarea de trăsură, percepându-se tariful respectiv.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Condiţiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în normele uniforme privind transporturile. Din motive de exploatare calea ferată poate introduce restricţii în aplicarea declarării interesului la eliberare. Expeditorul poate încărca expediţia sa cu un ramburs până la o valoare egală cu valoarea mărfii.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Calea ferată nu este obligată să achite expeditorului rambursul decât dacă suma i-a fost plătită de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusă la dispoziţia expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către căzând din pierderea în greutate a vagonului.

Dacă marfa a fost eliberată destinatarului, fără să se fi încasat în prealabil rambursul, calea ferată este obligată să plătească expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, păstrându-şi dreptul său de acţiune contra destinatarului.

Debursele se efectuează pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportată. Transporturile încărcate cu ramburse şi deburse sunt supuse perceperii unor tarife. Rambursele şi debursele se admit în conformitate cu prevederile normelor grasime arzătoare privind transporturile. Când natura mărfii cere ca ea să fie ambalată, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât ea să fie ferită de pierderea totală sau parţială, precum şi de avarii în timpul transportului şi să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor căii ferate sau celorlalte mărfuri.

Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor sau altor norme tehnice în vigoare. Când se prezintă pentru transport o marfă cu semne vizibile de deteriorare, degradare, calea ferată poate pretinde expeditorului să-şi ia asupra sa răspunderea, făcând menţiuni în acest sens în scrisoarea de trăsură.

Ambalajul se consideră ca suficient în cazul în care se apreciază că el protejează marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport şi de consecinţele lor. Dacă, ţinând seama de dispoziţiile de mai sus, se apreciază că ambalarea este necesară, staţia de expediţie poate să refuze expediţia chiar şi căzând din pierderea în greutate a vagonului când expeditorul recunoaşte, sub semnătură în scrisoarea de trăsură, lipsa, insuficienţa sau defectuozitatea ambalajului.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Expeditorul este răspunzător de consecinţele lipsei, insuficienţei sau defectuozităţii căzând din pierderea în greutate a vagonului, conform menţiunilor din scrisoarea căzând din pierderea în greutate a vagonului trăsură, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului.

Expeditorul este obligat să repare paguba suferită de calea ferată din această cauză. Mărfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Calea ferată poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităţi de manipulare mai mari legături, pachete, palete, containere, o anumită masă pe colet şi alte modalităţi care facilitează operaţiile de manipulare. La expediţiile de vagoane complet acoperite sau containere, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare ale expediţiei care să corespundă cu cele din scrisoarea de trăsură.

La expediţiile de coletărie sau mesagerie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscripţii exterioare distincte, care nu se pot şterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii şi să corespundă datelor din scrisoarea de trăsură. Fiecare colet va avea înscris cât mai vizibil un număr de căzând din pierderea în greutate a vagonului, masa netă şi brută.

La expediţiile de vagoane sau containere, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părţi ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului.

A intervenit o problemă.

Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate. Dacă la transportul unor măfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare şi precauţie, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare şi depozitare a mărfurilor.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Coletele, paletele, containerele şi vagoanele cu etichete sau inscripţii vechi neîndepărtate nu se primesc la transport. Mărfurile ce se transportă în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din conţinut să nu fie posibilă fără urme vizibile.

  • CONVENTIE 07/02/ - Portal Legislativ
  • Cum să pierzi grăsimea din burtă la 50 de ani
  • Pierderea de grăsime personală
  • Sub rezerva excepţiilor prevãzute la art.
  • Ruptura de perineu - Prolaps genital Conf.

Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, containerelor, boxpaletelor cu capac, mijloacelor acoperite cu prelate şi alte dispozitive ce se sigilează, încărcate de el. Pentru expediţiile însoţite nu este obligatorie sigilarea. Sigiliile trebuie astfel confecţionate şi aplicate, încât să nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.

Calea ferată aplică sigiliile sale ori de câte ori consideră că este în interesul ei să execute sigilarea. Calea ferată stabileşte modelul sigiliilor aplicate de expeditor. Calea ferată poate să refuze la transport expediţiile căzând din pierderea în greutate a vagonului căror sigilii aplicate de predător, organele vamale sau alte autorităţi administrative sunt deteriorate sau defectuoase. Calea ferată poate admite folosirea de către expeditor a unor încuietori speciale.

Calea ferată are totdeauna dreptul să verifice dacă expediţia corespunde menţiunilor făcute de expeditor în scrisoarea de trăsură şi dacă normele căzând din pierderea în greutate a vagonului la transportul mărfurilor admise în anumite condiţii au fost respectate. Rezultatul verificării menţiunilor înscrise de expeditor în documentul de transport trebuie să fie înscrise în acesta. În cazul când se constată la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la mărfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarieri, substituiri, diluări, scăderi de masă peste toleranţele legale, se verifică conţinutul expediţiei.

Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal de constatare. La verificarea conţinutului expediţiei, expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat la verificare după cum aceasta are loc în staţia de predare, în parcurs sau în staţia de destinaţie.

Dacă cel invitat nu se prezintă, verificarea se face de către căzând din pierderea în greutate a vagonului căii ferate în prezenţa organelor de poliţie sau a unui specialist autorizat sau a doi martori care nu sunt salariaţi ai căii ferate. Cheltuielile produse cu verificarea se suportă, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul când verificarea se face din vina căii ferate. Când, în urma verificării, se constată o altă masă, altfel de marfă sau alte date care modifică preţul de transport, se recalculează tarifele şi se stabilesc diferenţele de tarif.

Masa constatată de către calea ferată rămâne determinantă pentru calcularea tarifelor de transport. Când, cu ocazia verificărilor, se constată pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despăgubirilor. Se consideră supraîncărcătură cantitatea de marfă care depăşeşte limita de încărcare admisă în funcţie de caracteristicile constructive ale vagonului sau containerului, respectiv de sarcina admisă pe osie sau pe căzând din pierderea în greutate a vagonului liniar de vagon.

Se consideră, de asemenea, supraîncărcătură depăşirea limitei de căzând din pierderea în greutate a vagonului a paletelor care aparţin căii ferate sau a celor aparţinând clienţilor pe care le manipulează calea ferată. Supraîncărcătura constatată căzând din pierderea în greutate a vagonului staţia de predare trebuie să fie descărcată de expeditor. Supraîncărcătura constatată în parcurs se descarcă de predătorul avizat în acest sens.

Supraîncărcătura poate fi descărcată şi de calea ferată, pe cheltuiala expeditorului. Supraîncărcăturile descărcate de calea ferată se pun la dispoziţia expeditorului.

Ruptura de perineu - Prolaps genital

Dacă cel îndreptăţit dispune ca supraîncărcătura să fie expediată la staţia de destinaţie a încărcăturii principale, la o altă staţie de destinaţie sau să fie înapoiată la staţia de expediţie, aceasta se tratează ca o expediţie distinctă. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al căii ferate privind marfa, oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele care justifică perceperea lor.

Calea ferată poate să scădere în greutate în fiecare săptămână un tarif suplimentar pentru: Nu se percep tarife suplimentare în cazul când supraîncărcarea a intervenit în parcurs din cauza influenţelor atmosferice, dacă se dovedeşte că încărcătura nu depăşea limita de încărcare în momentul predării la arzătorul de grăsime pentru rupere Prix Maroc. Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură documentele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale, fiscale, de poliţie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităţi, înainte de eliberarea mărfii.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Aceste documente trebuie să se refere numai la mărfurile care fac obiectul aceleiaşi scrisori de trăsură, dacă normele organelor vamale, ale autorităţilor administrative publice sau ale căii ferate nu dispun altfel.

Dacă expeditorul asistă el însuşi la îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative publice ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia îndeplinirii formalităţilor menţionate.

În acest caz, expeditorul va înscrie în rubrica „menţiuni ale expeditorului” din scrisoarea de trăsură, cine şi unde îi îndeplineşte formalităţile.

Calea ferată nu este obligată să verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente şi exacte. Expeditorul răspunde faţă de calea ferată pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienţa sau inexactitatea acestor documente şi neefectuarea menţiunilor în scrisoarea de trăsură, în afară de cazul în care calea ferată este în culpă.

Calea ferată răspunde, în caz de culpă, de consecinţele pierderii, nefolosirii sau folosirii greşite a anexelor la scrisoarea de trăsură.