Nelly toledo pierdere în greutate.


Petriºor Militaru mic tratat suprarealist de mediumnitate vampiricã Tudor Creþu jurnal fantasmatic, Albert Dobrin Revistã finanþatã cu sprijinul Ministerului Culturii 2 Nr. Transformatã de corupþia endemicã într-o bolgie în care se zbat disperaþi, laolaltã preºedinþi nelly toledo pierdere în greutate þarã ºi prim-miniºtri, miniºtri ºi magistraþi, poliþiºti ºi ºi funcþionari de stat, afaceriºti ºi simpli gãinari, dar ºi într-o Vale a Plângerii din care se poate scãpa numai cu fuga, cum au reuºit pânã acum vreo câteva milioane de români, România nu mai oferã nicio perspectivã tinerilor sãi, al cãror unic ideal a devenit evadarea, la muncã sau la studii.

Nu sunt dintre nostalgici ºi nici dintre cei care îºi reprezintã viitorul ca Apoclipsã, ci, mai degrabã, dintre optimiºtii care sperã cã libertatea nelly toledo pierdere în greutate rodi în cele din urmã. Douã întrebãri îmi revin în minte, în consecinþã, mereu: din ce cauzã suntem aici ºi ce trebuie fãcut. O lecturã recentã, romanul Donbas povestea adevãratã a unui evadat din Uniunea Sovieticã, de Jacques Sãndulescu, apãrut recent la Editura Nemira, în traducerea Mihaelei Albu ºi a lui Michael Petrescu, m-a fãcut sã mã gândesc la faptul cã istoria este ADN-ul popoarelor, ºi cã posibilitatea de a se realiza stã în puterea lor de a-ºi cunoaºte virtuþile ºi neajunsurile stabilizate de-a lungul timpului, pentru a le cultiva pe primele ºi ale evita, pe cât posibil, pe celelalte.

Viciul fundamental este deci întreþinerea ignoranþei sau minciunii pierdeți în greutate la scurgere sine. Pentru familiarizarea cititorului cu substanþa cãrþii invocate, am sã reproduc începutul ei: Am fost arestat în Braºov, în drum spre ºcoalã.

De-abia începuse sã se lumineze, iar strãzile reci, de un cenuºiu-închis, erau aproape pustii. La un colþ, lângã terenul ºcolii, am vãzut mai mulþi soldaþi ruºi înarmaþi ºi un interpret român, civil, împingând pe cineva într-un camion al poliþiei. La ºcoalã. Vino-ncoa, trebuie sã te ducem undeva ºi pe urmã poþi sã mergi ºi la ºcoalã.

M-a apucat de braþ, iar soldaþii l-au ajutat sã mã împingã spre camion. M-am smuls din mâinile lor ºi am sãrit singur în el. Înãuntru era întuneric beznã, dar am simþit cum mai mulþi ochi mã priveau. Naratorul, care este ºi protagonistul adevãrat al unei tragice experienþe de mai bine de doi ani într-un lagãr sovietic de muncã forþatã în minele de cãrbune din Dombas, pe care o va relata peste ani în aceastã scriere autobiograficã, apãrutã în America, unde va ajunge în urma unei senzaþionale evadãri, avea la momentul nelly toledo pierdere în greutate numai 16 ani.

Altceva m-a ºocat însã mai mult.

Don Quijote surprins de nemărginirea câmpiei. În fine. Gândul străfulgeră iluminând adânciturile unei grote izvorâtă dintr-un pământ unde apa și-a pierdut orice noţiune de-a exista, cutremur de fapt, cutremurător gândul, zic. Străfulgerarea lui îngrozită sau poate mai degrabă îngrozitoare.

Întâmplarea, realã, se petrecea în România anului Adicã dupã capitularea de la 23 augustdupã încheierea om slabit mondial ºi a pãcii de la 9 maicând armatele ruseºti staþionau în România în calitate de trupe aliate. Ei bine, despre comportamentul abuziv ºi agresiv al burtă pierde în greutate care se comportau ca o armatã de ocupaþie auzisem din povestirile pãrinþilor mei sau ale unor rude ºi cunoscuþi care le trãiserã pe propria piele, dar despre acest tip de agresiune prin care români, bãrbaþi ºi femei, tineri ºi maturi au fost capturaþi ºi transformaþi în prizonieri mult dupã încetarea rãzboiului nu am citit niciodatã, nicãieri, deºi am fost din copilãrie fascinat de scrierile istorice.

Înþeleg cã acest adevãr a fost ascuns românilor de statul comunist, subordonat politic ºi ideologic imperiului moscovit, dar de ce aceste adevãruri tragice ne-au fost ascunse dupã ?

 • Graficul de pierdere în greutate
 • Arzătoare de grăsime efecte secundare organism
 • Ce băutură ajută la pierderea în greutate
 • Don Quijote Rătăcitorul by Gelu Vlasin - Issuu
 • Controlul functionarii Instrumentul de distilare este echipat cu un sistem electronic de control avansat si usor de folosit.
 • Pierde 15 grăsimi corporale în 2 luni

Întrebarea nu este deloc retoricã! Ea îmi reactualizeazã întrebãri care au rãmas fãrã rãspuns dupã un sfert de secol. Cine a tras în noi dupã 22 decembrie ? De ce personalitãþi ale culturii româneºti ºi mondiale au rãmas victime ale condamnãrilor politice de dupãnu s-au putut întoarce în þarã, continuându-ºi exilul biografic ºi al operei, parte a spiritualitãþii româneºti?

Cine orchestreazã înstrãinarea românilor de propria lor istorie prin ascunderea adevãrurilor ºi promovarea unor diversiuni menite sã-i culpabilizeze ºi sã le inducã sentimentul inferioritãþii faþã de alte popoare? Donbas povestea adevãratã a unui evadat din Uniunea Sovieticã este mai mult decât o poveste autobiograficã adevãratã, tragicã ºi spectaculoasã, este un strigãt al demnitãþii umane împotriva manipulãrii politice a marilor puteri împotriva popoarelor mai mici, a violenþei puternicilor cinici ºi cruzi împotriva oamenilor simpli, pe care pretind cã îi reprezintã, urmãrind doar un profit propriu meschin, dar ºi luminã întremãtoare a capacitãþii umane de a rezista rãului din exterior ºi din sine, de a dovedi solidaritate ºi generozitate în cele mai neaºteptate împrejurãri.

Adolescentul care va deveni, la capãtul unor experienþe limitã, Big Jacques, boxer profesionist, proprietar de bar de jazz în New York, actor de film ºi, iatã, autor de mare succes, ne propune în al sãu Donbas, sã meditãm asupra dreptului fiecãruia dintre noi de nelly toledo pierdere în greutate lupta pentru a ne împlini viaþa ca destin.

Jacques Sãndulescu completeazã, prin strãdania generoasã a traducãtorilor ºi editorului sãu în limba românã, galeria de creatori români obligaþi sã mãrturiseascã, dincolo de hotarele patriei, tragica poveste a exilului românesc Paºcani, Nr. Manuscrisele nepublicate nu se înapoiazã. Realitatea cãreia nu-i putea face faþã l-a fãcut pe poet sã fie atras de suprarealism pentru cã nu ajunsese sub influenþa unui alt curent alternativ.

Celan nu era la înãlþimea realitãþii acelor ani, ca de altfel ºi a realitãþii anilor ce aveau sã urmeze. El nu nelly toledo pierdere în greutate putea percepe lumea realã din perspectiva unor criterii umane, cãci ea nu se suprapunea cu universul sãu poetic.

Subiectivitatea sa artististicã destul de consolidatã a opus rezistenþã faþã de automatismul suprarealist. Cu Visul visului 2 începe preocuparea sa mai sistematicã faþã de miºcarea suprarealistã cu toate cã idealul sãu estetic încã nu era definitiv conturat iar alunecãrile spre suprarealism fuseserã sporadice. Poetul descrie cum a descoperit inconºtientul ca sursã a unui nou adevãr, ca pãtrundere în marele cristal al lumii interioare, în sãlbãticia frumoasã de partea cealaltã, în zona mai profundã a fiinþei.

Cãci Celan n-a fost atras întâmplãtor ºi fãrã motive în vârtejul suprarealist. Prin înstrãinarea resimþitã în multiple feluri s-a decis deja pentru realitatea Utopiei poetice, care devine pentru el un spaþiu existenþial în cadrul realitãþii poluate cu fumul de la Ausschwitz. Suprarealismul i s-a oferit cu reprezentãrile sale metaforice poetului fãrã patrie, pribeag, aºadar poetului Paul Celan la începuturile sale.

Sistem distilare Velp UDK142.doc

Bineînþeles cã în timpul perioadei româneºti nu s-a aflat doar sub influenþa suprarealiºtilor români, mai ales cã aceºtia la rândul lor erau puternic influenþaþi de suprarealismul francez.

Însã miºcarea suprarealistã din România, în special cea de-a doua de dupã al Doilea Rãzboi Mondial are trãsãturi specifice. Concepþiile bretoniene dobândeau mereu noi accente care erau determintate de situaþia realitãþii respective mereu în schimbare.

MEDITAŢII PENTRU PIERDEREA IN GREUTATE - MARIANNE WILLIAMSON;

În Primul manifest din se poate citi cã suprarealismul ar putea fi pur automatism psihic, dicteu automat, dincolo de orice reflecþie esteticã sau eticã. Exista credinþa în destrãmarea viitoare a acestor stãri de vis ºi realitate, aparent atât de contradictorii. În al Doilea manifest al lui Breton nelly toledo pierdere în greutate simt ecouri ale lui Marx, Engels ºi Hegel, apare interesul pentru cuvânt, dar în ipostazele sale conºtiente, ci mai ales în cele angajate. Fireºte cã încã nu este vorba de o pledoarie pentru literatura angajatã de partea ei se vor situa suprarea- liºtii români.

Situaþia omului în societate ºi a conºtiinþei în lume devin obiectul reflecþiei sale. Problemelor legate de expresivitatea limbii li se acordã tot mai mare atenþie. Ca reacþie la aceastã vãditã slãbiciune, dar ºi ca urmare a unor condiþii postbelice specifice propriei vieþi, poeþii suprarealiºti români în a doua lor miºcare au realizat concepþii extrem de interesante legate de artã ºi realitate, care le conferã o amprentã proprie.

Sub acest auspiciu se aflã lirica timpurie a lui Celan. Asemãnãrile trebuie cãutate mai puternic nu pe planul pur lingvistic, ci în zona comunicãrii ideatice condiþionate de împrejurãri.

Succesiunile de nelly toledo pierdere în greutate în fond nu se explicã prin influenþa directã, ci prin analogia situaþilor, prin contactul cu operele ºi ideile celuilalt, prin contactele nelly toledo pierdere în greutate ºi inspiraþiile reciproce.

nelly toledo pierdere în greutate

Celan profita de obiectivitatea ºi sinceritatea prezente într-o mare mãsurã la poeþii suprarealiºti români. Însã decisiv pentru Celan a fost faptul cã se afla în acelaºi timp sub influenþa beneficã a unor adevãrate personalitãþi poetice româneºti precum Argezi, Blaga ºi Philippide. Acest lucru l-a ajutat în câmpul literaturii din anii respectivi sã porneascã pe urma unor adevãrate nãzuinþe poetice ºi sã nu pãrãseascã niciodatã complet planul realitãþii.

Apoi deja înPhilippide s-a situat pe o poziþie criticã faþã de suprarealism. Opera poetului suprarealist cu excepþia nelly toledo pierdere în greutate lui Paul Eluard este o grãmadã informã care abia are capacitatea sã devinã poezie.

Care a fost cadrul literar în care s-a manifestat? Imaginea vieþii literare în anii anii indicaþi sunt doar orientativi, deoarece o plasare în timp ar fi riscantã când Celan a trãit în România, respectiv Bucureºti ca traducãtor din Cehov ºi Lermontov ºi poet oferã puncte de reper pentru descoperirea acelor influenþe pregnante la care era nelly toledo pierdere în greutate Celan.

Cãci erau ani care i-au marcat definitiv începuturile creaþiei sale. Un an zero în România a existat la fel de puþin ca în istoria literaturii germane sau aievea. Producþia literarã pãrea sã-i þinã piept îngrozitorului rãzboi printr-o activitate editorialã uimitoare.

Generaþia mai în vârstã se afla în special în centrul interesului public. Tudor Arghezi publica în romanul Lina, în un Studiu Eminescu, iar în un Manual de moralã practicã. Lucian Blaga ºi-a continuat atât preocupãrile teoretice cât ºi pe cele în domeniul propriei creaþii literare: în a apãrut studiul Despre gândirea magicã; cititorilor le-au fost oferite în studiile Religie ºi spirit precum ºi ªtiinþã ºi creaþie, în volumul de poezii Nebãnuitele trepte poezii noi, iar în volumul Discobulul.

Aforisme ºi însemnãri.

Claudia Schiffer 25 din august caRheinberg, Renania de Nord-Westfalia este un supermodel german.

Popularul bard al sentimentalitãþii simboliste, Ion Minulescu în a doua ediþie a volumului sãu Versuri a publicat ºi el poezii noi. Sub semnul simbolismului sãu verlainian, George Bacovia ºi-a fãcut apariþia în în faþa opiniei publice cu volumul Stanþe burgheze.

Ion Pillat, foarte cunoscut în cercurile germane din România desfãºura o vie activitate literarã. Lui îi apãreau în Umbra timpului, în Balcic ºi Împlinire, volume de poezii; în Tradiþie ºi literaturã, eseuri; în Asfodela, poezii, iar în versiunea definitivã a întregii sale creaþii lirice, Poezii, trei volume.

Alexandru Philippide a publicat un volum psihologic de prozã scurtã, care se afla sub influenþa lui Edgar Allan Poe ºi E. Hoffmann, Floarea din prãpastie Nelly toledo pierdere în greutate sale scrise în aceastã perioadã au apãrut abia înputeți pierde grăsime într-o săptămână volumul Poezii.

Deoarce Celan avea legãturi cu cercul sãu, multe dintre aceste poezii îi erau cunoscute de atunci. Celan se apropiase în Bucureºti în special de douã grupãri rivale ale aºa-zisului al doilea val al suprarealismului românesc: Gherasim Luca ºi D. Mãrturii pentru aceastã întâlnire însemnatã din punct de vedere al istoriei literare le constituie Publicaþiile suprarealiste apãrute abia înrevistã iniþiatã de Edgar Jenes ºi Max Hölzer, pentru care Celan semna traducerea anumitor poezii : Cellu greºealã de tipar, ar trebui sã fie Gellu Naum Îmi place ca lupilor ºi Lanterna magicã; Virgil Teodorescu Ea doarme.

Aceastã întâlnire însã a fost precedatã de activitatea comunã a tuturor acestor poeþi influenþi în anii la Bucureºti. Paul Celan: memoria poeziei Dosar coordonat de Anca ªerban Îneditorii Norwegian Book Clubs în parteneriat cu Instititutul Nobel din Norvegia au fãcut un sondaj despre o sutã de autori din 54 de þãri cu privire la cele mai bune ºi de referinþã cãrþi din literatura universalã, dupã cum am aflat din The Guardian. În primele de cãrþi, s-a aflat ºi Opera poeticã a lui Paul Celana cãrei traducere din limba germanã a început ºi la noi înla Nelly toledo pierdere în greutate Polirom din Iaºi, în traducerea nelly toledo pierdere în greutate a lui de George State ºi cu un Cuvânt înainte de Nelly toledo pierdere în greutate Corbea.

Pe 23 noiembrie se împlinesc 96 de ani de la naºterea poetului ce a vãzut lumina zilei la Cernãuþi, într-o familie de evrei vorbitori de limbã germanã. De aceea, am considerat cã este un bun prilej sã dedicãm un dosar celui ce, în anii de glorie ai Grupului Suprarealist Român Infra-noir, nu i s-a dat ºansa de a face parte din el, ca ºi lui Sesto Pals. Anca ªerban Pentru înþelegerea în special a poetului Celan din faza sa timpurie este necesar sã creionãm câteva dintre ideile împãrtãºite de suprarealismul românesc.

nelly toledo pierdere în greutate

Într-un mesaj publicat în adresat miºcãrii suprarealiste internaþionale cu titlul Dialectica dialecticii Gherasim Luca ºi D. Trost spun printre altele: Hazardul obiectiv reprezintã pentru noi mijlocul cel mai teribil de a gãsi aspecte relativ-absolute ale realitãþii, în laturile ei favorabile, ºi numai el ne oferã neîncetat posibilitãþile de a descoperi contradicþiile societãþii împãrþite în clase.

Pe scurt, pentru a scãpa de frica de moarte, trebuie gãsitã o nouã cale de a veni pe lume ºi de a trãi complet singur. Activitatea publicisticã a lui Gherasim Luca este impresionantã. Deja în publicã un roman ermetico-anarhist cu titlul Fata morgana. Punctul culminant al activitãþii sale îl reprezintã anul În acest an apar Vampirul pasiv 12, Un lup vãzut printr-o lupã 13, Inventatorul iubirii, Parcurg imposibilul 14 ºi Moartea moartã Apoi au urmat alte trei volume care au apãrut între ºiOrgiile cuantelor 16 ºi Amphitrita.

Miºcãri subtaumaturgice ºi non-oedipiene În aceeaºi nelly toledo pierdere în greutate a activat ºi D. Trost, care era pictor.

 • Arzător de grăsimi turkce nedir
 • Pierderea în greutate de vârstă
 • Hgt pierderi în greutate
 • Modele de țară Archives - Page 2 of 4 - liceuldeartecbaba.ro
 • Каждая клеточка в нем тряслась от страха, глаза застилала какая-то пелена.
 • Slabire svenskeren

Colaborarea sa cu Gherasim Luca aminteºte în mod uimitor de colaborarea de mai târziu a lui Celan cu Edgar Jene. Continuare în pag. În acest sens se poate vorbi fãrã exagerare de continuitate demonstrativã în agonia celanianã. Trost era însã ºi autorul unor texte particulare: Viziune în cristal 19, Profilul navigabil. Negare concretã a picturii 20, Cunoaºterea timpurilor. Cu un frontispiciu ºi ºapte pantografii 21 ºi Aceiaºi din aceiaºi Dacã avem în vedere faptul cã suprarealiºtii români se foloseau nu numai de limba românã, ci nu rareori ºi de francezã, atunci avem o imagine mai bunã a mediului stimulant în care a trãit Celan în perioada petrecutã la Bucureºti.

TrostSurréalisme-Verlag, BukarestS.

nelly toledo pierdere în greutate

Celan corecteazã vechiul concept de artã impus de modernitatea europeanã ºi expresionismul german, poziþionându-l într-un alt raport cu cel de poezie. Atât lirica celanianã, cât ºi poetica sa sunt caracterizate nelly toledo pierdere în greutate o tensiune altoitã pe terenul unei polaritãþi dialectice ºi dialogice. Marcat de cãutãri, ezitãri ºi tatonãri, revizuiri ºi autocorecturi, crezul artistic al lui Celan revizuieºte tradiþia ºi esteticile precedente, provoacã cititorul ºi dã naºtere pânã în prezent la dezbateri.

S-a spus cã Celan este ultimul modern ºi primul postmodern în lirica germanã, cã stã la capãtul unei evoluþii avangardiste începute probabil cu Arno Holz ºi culminând cu expresionismul vãzut în literaturã ca fenomen estetic specific germancu reprezentanþi precum Gottfried Benn, Georg Heym, Alfred Lichtenstein, Jakob van Hoddis, Iwan Goll.

Receptând modernitatea europeanã de la începuturile ei baudelairiene ºi mallarméene ºi pânã la cei mai apropiaþi camarazi de drum, Celan se îndepãrteazã de tendinþele restaurative nelly toledo pierdere în greutate de colegii sãi germani ca reacþie la evenimentele celui de al doilea Rãzboi Mondial, tocmai pentru cã experienþa nazismului îi imprimã cernãuþeanului de origine evreiascã nelly toledo pierdere în greutate percepþie hipertrofiatã a unei lumi aflate într-un moment de cumpãnã.

Afirmaþia filozofului Theodor Adorno, conform cãreia a scrie poezie dupã Auschwitz este barbar, nu îl intimideazã pe Celan, dimpotrivã, îl provoacã la un duel estetic ºi poetic de nelly toledo pierdere în greutate subtilitate, din care va rezulta un program care va veni în completarea celui modernist, pe alocuri contrazicându-l, ºi o liricã ce va depãºi prin precizia exprimãrii ºi a încifrãrii mesajului pe cea a predecesorilor sãi germani. În discursul prilejuit de decernarea premiului Georg-Büchner îndevenit celebru ca text programatic sub numele de Meridian-Rede, contrastul dintre artã ºi poezie este ilustrat cu ajutorul inserþiei intertextuale parabolice a unei paradigme din personajele lui Georg Büchner, scriitor din perioada postromantismului german, recunoscut ca unul din criticii acizi al unui establishment care ridica din ce în ce mai mult semne de întrebare.

Exclamaþia lui Lenz: ah, arta! Una dintre metaforele centrale ale textului este cea a capului Meduzei, pusã de Celan în relaþie cu supremaþia automatului ºi implicit a automatismului, care sufocã vitalul, printr-o voitã imortalizare, care se dovedeºte de fapt o încremenire naivã ºi periculoasã. Pentru a preciza mai clar direcþia unei noi poezii, Celan riscã o radicalã interogare a sensurilor artei, care începe în viziunea sa de la Büchner ºi pe care el o continuã, asociind-o ºi rescriind-o în câmpul poeziei contemporane.

Celan întreabã retoric dacã arta ar trebui consideratã în continuare ca un dat care ºi condiþioneazã evoluþiile ulterioare, dacã mai este cazul ca poeþii moderni sã se închine încã icoanei poeziei absolute propuse de Mallarmé. Cã arta reprezintã temelia pe care se dezvoltã ea nu se poate pune la îndoialã, însã a confunda ºi a malaxa cele douã domenii este însã o eroare.

Deoarece, susþine Celan, arta reprezintã drumul lãsat în urmã de poezie. Identificarea conceptului de artã cu artefactul, artificialul, pe care se bizuie ºi dã replica unei contingenþe imediate ºi perceptibile, fãrã a surprinde esenþa vie a obiectului, ºi respingerea acestei raportãri la lume, pare la fi la prima vedere o palmã grea pe obrazul poeticii moderniste, care exaltã dimpotrivã produsul artei ca meºtesug de mare migalã.

Numai cã nici moderniºtii nu-ºi doresc nici ei o artã îmbibatã de concret, dimpotrivã, una sublimatã, spiritualizatã pânã la detaºarea completã nelly toledo pierdere în greutate coordonatele realitãþii, mergând pânã la crearea unei lumi sui generis, epuratã de balastul contingenþei ºi care existã prin sine ºi pentru sine.

Cu siguranþã însã cã pledoaria sa pentru o nouã formã de artã este mai durã decât a predecesorilor sãi, în momentul în care înjoseºte conceptul de artã, reducându-l la metafora unui automat cu cap de Meduzã. Acestor rânduri nu le este strãinã critica la adresa sloganurilor lui Marinetti ºi ale urmaºilor lui, despre robotizare ca emblemã a unei realitãþi care nu poate fi altfel exprimatã decât imitând-o ºi înfrangând-o cu propriile arme. Sau un atac la adresa impulsului expresionist de a abstractiza ºi cristaliza experienþa poeticã, blocându-i astfel lirismul ºi nelãsând-o sã comunice cu exteriorul.

Cât despre conceptul de poezie, ºi el este pus în relaþie cu douã citate din Büchner. Pe de o parte, strigãtul Lucilei din Moartea lui Danton Trãiascã regele!

Erori diacritice Wikipedia - Resurse lingvistice

În ambele afirmaþii este preamãritã majestatea absurdului ºi anti-cuvântul das Gegenwort ca protest împotriva artei de tip mainstream, care a sfârºit prin a deveni mijloc de exprimare a unei culturi a aleatoriului. Tocmai poezia este alternativa, soluþia de evadare din împietrirea în structuri învechite. Poezia reprezintã puntea dintre o respiraþie ºi alta, Atemwendung, nelly toledo pierdere în greutate rupere de anterior ºi un nou început.

Dar nu o claustrare solipsistã într-un estetism elitist ºi solitar, ci o articulare a realitãþii vãzute ca partener de dialog. Nu retragerea în turnul de fildeº al spiritului, aºa cum este postulatã de cãtre Gottfried Benn, cel mai important teoretician al liricii moderniste în spaþiul german, cãruia Celan îi ºi rãspunde prin poetica sa, ci gestul cãtre omenire privitã în complexitatea uneori dezarmantã a umanitãþii ei, a celor mai profunde resorturi fiinþiale.

Celan se întoarce împotriva sintagmei cu iz de sabie a lui Damocles lansate de Adorno ºi nu refuzã dialogul cu realitatea care trebuie privitã cu curaj în faþã. Singura teamã nu sunt colþii trecutului, ci privirea Meduzei, care l-ar îngheþa ºi face sã dãinuie veºnic, dar asta numai în cazul receptãrii lui lipsite de criticã ºi judecatã.

A imortaliza trecutul cu evenimentele lui catastrofale, în speþã holocaustul, prin imitaþie ºi copiere, nu ar face decât sã reproducã atrocitãþi, reactualizându-le automat la nivel estetic ºi al limbajului poetic.