Slabire ariel zisman, Încărcat de


Structura morbidităţii prin tumori maligne la bărbaţi în R. Structura morbidităţii prin tumori maligne la femei în R. Moldova, anii Analizând structura mortalităţii prin tumori maligne în Republica Moldova în perioada aplicării Programului naţional de combatere a cancerului, se observă aceeaşi structură calitativă, variind doar valorile numerice ale indicilor mortalităţii.

Diagrama 8 Structura mortalităţii prin tumori maligne în R. Moldova În ceea ce priveşte distribuţia pe stadii a tumorilor maligne depistate nu s-au observat schimbări spectaculoase în anii de activitate în cadrul Programului, totuşi s-a înregistrat o creştere uşoară a diag- nosticului în stadiile I-II şi III. În încheiere menţionăm că în anii aplicării în practică a Programului naţional de combatere a cancerului indicii morbidităţii şi ai mortalităţii prin tumori maligne în Republica Moldova s-au sta- bilizat, iar unii indici sunt chiar într-o uşoară descreştere.

Rezultatele ar putea fi mult mai bune, dacă programul ar fi fost finanţat conform necesităţilor. Bibliografie selectivă 1.

Kingston J. Rezumat În Republica Moldova, precum în majoritatea ţărilor europene, incidenţa cancerului este într-o creştere moderată. Astfel, în anulmorbiditatea prin tumori maligne constituia ,0 de cazuri noi înregistrate la populaţie, pe când în anul acest indice a atins cifra de ,1 cazuri la populaţie. Indicele mortalităţii în anul torent de pierdere de grăsime 95,0 de cazuri la populaţie, iar în anul — ,6 cazuri la populaţie.

Pornind de la indicii morbidităţii şi ai mortalităţii în urma maladiilor oncologice în Republica Moldova, este necesar de luat unele măsuri în vederea profilaxiei primare şi secundare a cancerului şi finanţării adecvate a Programului naţional de combatere a cancerului, conform necesităţilor. Summary In the Republic of Moldova as in the majority European states the incidence of cancer is in a moderate increase.

Thus, in the morbidity by malign tumours was ,0 new cases registered per of people, while in that index reached the number of ,1 new cases per of people. The mortality index in was 95,0 cases per of people, but in ,6 cases per of people. At the same time, fromthe National Program Against Cancer is functioning, the principal activity directions of which are: primary and secondary prophylaxis of cancer.

Resulting from morbidity and mortality index and of oncological diseases in the Republic of Moldova, it is necessary to improve some measures in the direction of primary and secondary prophylaxis of cancer and to proper finance the National Program according to its necessities. Un eveniment important a fost deschiderea în octombrie a Institutului de Cercetări Ştiinţi- fice în Oncologie, conform Hotărârii Cabinetului Miniştrilor al R. Moldoveneşti nr. Ghivi Bagratovici Honelidze, care din primele zile ale activităţii sale a fost preocupat de ameliorarea bazei tehnico-materiale a institutului, de pregătirea personalului ştiinţific oncologic şi de elaborarea direcţiilor prioritare de cercetări ştiinţifice.

Un interes deosebit pentru dezvoltarea ştiinţei oncologice în republică au manifestat ministrul Ocrotirii Sănătăţii al Republicii Moldova Slabire ariel zisman. Testemiţanu şi rectorul Institutului de Stat de Medici- nă, slabire ariel zisman V. S-a dezvoltat baza tehnico-materială a institutului, ceea ce a permis construcţia în a 2 blocuri clinice noi cu de paturi, a blocului experimental, iar în a fost deschisă o policlinică oncologică pentru de vizite pe schimb şi pansionatul cu de locuri pentru bolnavii din raioanele republicii.

În anul s-a finisat construcţia noului staţionar cu de paturi, unde au fost transferate secţiile chirurgicale de bază, blocul de operaţii, secţia de reanimare ş. Toate acestea au făcut posi- bilă majorarea numărului de paturi până la şi a personalului până la de persoane.

cafea neagră arde grăsime atât de confuz în ceea ce privește pierderea în greutate

Policli- nica şi secţiile staţionare au fost echipate cu cea mai modernă tehnică — endoscopică, criogenă, lazer, cu aparate radioterapeutice AGAT-D, AGAT-VU, AGAT-2, selectron, aparate roengenoterapeutice RUM-7, RUM, cu sistemă de monitorizare intraterapeutică, inclusiv cardiomonitoră pentru secţia de reanimare, cu aparate de angiografie, mamografie, cu microscop electronic etc.

În anul s-a început crearea secţiilor chirurgicale specializate, care s-a efectuat pe parcur- sul a trei decenii. În prezent IO dispune de următoarele secţii specializate: gastrologie, slabire ariel zisman, pulmonologie, mamologie, ginecologie, urologie, hematologie, oncopediatrie, tumorilor capului şi gâtului, chimioterapie, tumorilor ovariene, slabire ariel zisman locomotor.

ea nu va pierde în greutate sfaturi de pierdere în greutate în limba bengali

Tratamentul radioterapic şi chimio- terapic se efectuează de 3 secţii specializate, în blocul de operaţii 20 de săli şi în secţia de reanima- re. Pe lângă secţiile specializate funcţionează laboratoarele patomorfologic, citologic, microscopiei electronice, biochimic, imunologic, de diagnostic radionuclid şi de diagnostic funcţional etc.

Acest numr al revistei apare cu sprijinul nanciar al Institutului Oncologic din Moldova Adresa redaciei: Bd.

Deschiderea în a noii Policlinici Oncologice a permis lărgirea serviciului consultativ în republică. Policlinica îndeplineşte funcţiile de diagnostic şi consultativă, efectuează operaţii de am- bulator, dispune de cancer-registru al tuturor bolnavilor slabire ariel zisman din republică, ţine evidenţa de dis- pensar a bolnavilor oncologici, acordă ajutor terapeutic slabire ariel zisman susţinere necesar, dispune de un staţionar de zi, unde se aplică tratament chimioterapic pentru bolnavii din mun.

Institutul Oncologic acordă o deosebită atenţie pregătirii cadrelor ştiinţifice, medicilor oncologi. Pregătirea cadrelor ştiinţifice s-a efectuat atât în institut, slabire ariel zisman şi prin intermediul rezidenturii, ordinatu- rii, masteratului, doctoratului la Institutul de Medicină din Chişinău, de asemenea şi la instituţiile on- cologice din oraşele Moscova şi Sanct- Petersburg. Anume acestea au pus baza institutului nostru, di- rijând activitatea secţiilor ştiinţifice şi a laboratoarelor.

slabire bbcom cum să stimulezi metabolismul și să pierzi grăsimea

O contribuţie importantă la pregătirea cadrelor de medici şi ştiinţifice au adus doctorii habilitaţi în ştiinţe medicale, profesorii I. Iacovleva, G. Ţî- bîrnă, I. Zisman, G.

Coşciug, S. Coşciug, N. Godoroja, G. Bulbuc, A. Cernâi, A. Ţurcan, I.

pierde eficient grăsimea corporală puteți avea pierderi în greutate cu ibs

Corcimaru, I. Lazarev, L. Dudareva, Ia. Camâşov, candidaţi în ştiinţe medicale V. Ciuva- şeva, P.

Им было известно, что выход из нее имеется только один, и поэтому они расположились снаружи.

Russu, L. Russu, I.

Moiş, E. Malai, I. Bideac, V. Chicerman, I. Martâniuc, V. Corlaţan, 16 T. Monul, B. Cucută, A. Grinberg, I. Mâslina, V. Şvarţ, A. Ţăţulescu, Obiceiurile zen pierd in greutate. Botnari, D.

Ceban, M. Pinscaia, A.

Ilieş, L. Potapova, A. Şvedova, A. S-a format o nouă generaţie de specialişti, care continuă munca foştilor profesori: N. Bog- danscaia, N. Belev, P. Russu, V. Şutchin, V. Cernat, A. Donscaia, V. Jovmir, I. Mereu- ţa, A.

Gudima, doctori în medicină, M. Ceban, V. Darii, A. Doruc, C.

71279175 Tehnici Chirurgicale Adenocarcinom Gastric

Clim, S. Ştepa, M. Stepu, N. Doicova, L. Sofroni, N. Pânzaru, V.

Trebuie menţionată contribuţia medicilor oncologi la realizarea procesului de diagnosticare şi de tratament al bolnavilor, introducerea noilor metode ştiinţifice în activitatea policlinicii şi a sta- ţionarului, în primul rând, a specialiştilor I. Suharschi, G. Clecicov, V. Berlinschi, G. Ciricenco, N. Piterschi, N. Novicova, T.

Iahontova, D.

sfaturi la restaurant pentru pierderea în greutate cum mă slăbesc

Bolun, L. O dată cu înfiinţarea Institutului Oncologic au început cercetările ştiinţifice sistematice pri- vind problemele profilaxiei, diagnosticului precoce, introducerea noilor metode de tratament slabire ariel zisman combinat, chirurgical şi reabilitarea bolnavilor oncologici. Contribuţia ştiinţifică a Institutului Oncologic şi existenţa diferitelor direcţii în cercetările ştiin- ţifice în domeniul diagnosticării şi al tratării maladiilor oncologice au determinat crearea în cadrul institutului în a Consiliului ştiinţific de susţinere a tezelor ştiinţifice, astfel conducătorii ştiinţi- fici obţinând posibilitatea de a înfiinţa propriile şcoli de pregătire a tinerilor specialişti şi cercetători ştiinţifici.

O etapă importantă în dezvoltarea şi perfecţionarea asistenţei oncologice a început o dată cu restructurarea întregii societăţi. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. Toate tipurile de slabire ariel zisman oncologice au fost concentrate în acest centru, care acordă asistenţă metodică, de diagnostic şi tratament populaţiei republicii.

Administraţia institutului şi întregul colectiv depun permanent eforturi susţinute în vederea dezvoltării serviciului oncologic de perspectivă, sporirii potenţialului clinic şi ştiinţific. Principiile de acordare a asistenţei slabire ariel zisman şi metodele serviciului oncologic vor fi continuate şi în viitor, în pofida dificultăţilor şi particularităţilor perioadei de tranziţie pe care o parcurge ţara.

Printre sarcinile de bază ale serviciului oncologic din republică sunt, de asemenea, efectuarea controlului profilactic, depistarea caracteristicilor incidenţei regionale a slabire ariel zisman pe teritoriul Re- publicii Moldova, elaborarea noilor metode de diagnostic şi tratament al bolnavilor oncologici. În scopul efectuării controlului profilactic eficace al femeilor, au fost reorganizate cabinete consul- tative de pe lângă policlinicile raionale.

Вот вопрос, на который мне хотелось бы услышать ответ. - Я собираюсь ответить на этот вопрос, - возразил Элвин. - Но не знаю, когда и. Так они спорили и мечтали, а между тем час за часом Семь Солнц расползались в стороны, пока не заполнили тот странный туннель тьмы, по которому несся корабль.

S-a majorat considerabil numărul medicilor oncologi şi al colaboratorilor ştiinţifici. Dacă în anul în institu- ţiile oncologice din republică activau 50 de medici oncologi şi doar un candidat în ştiinţe medicale, către anul numărul acestora a constituit circadintre care 28 de doctori habilitaţi şi 64 de doctori în ştiinţe medicale.

În atenţia serviciului oncologic din republică permanent s-a aflat specializarea înaltă a structu- rilor şi activităţilor.

În acest context s-a înfăptuit reutilarea tehnică şi tehnologică cu aparataj modern de diagnostic şi tratament a cabinetelor consultative, de ambulator, a sălilor de operaţii. În urma măsurilor întreprinse s-au perfecţionat activităţile metodice şi de organizare ştiinţifică în serviciul oncologic.

Procesele de depistare precoce, de diagnostic şi tratament calitativ şi reabilita- re a bolnavilor oncologici se află în permanentă perfecţionare, implementându-se cele mai moderne metode şi practici de lucru. Anual în republică au loc Săptămâni anticancer, telemaratoane, în raioane se deleghează grupe consultative, se practică şi alte forme de activitate în scopul sporirii eficienţei lucrului consultativ în rândurile populaţiei. O importanţă mare în oncologia contemporană are utilarea secţiilor şi a laboratoarelor cu apa- rataj modern.

În această ordine de idei administraţia Institutului Oncologic din Moldova, pornind de la importanţa tratării radioterapeutice în slabire ariel zisman, acordă acestei probleme o atenţie deosebită.

Datorită colaborării cu AIEA, serviciul radiologic a fost echipat cu aparataj şi utilaj radioterapeutic în sumă de peste 1,5 mln. Actualmente se efectuează lucrări de proiectare şi construcţie a noului bloc radioterapeutic. Din anul până în la conducerea Institutului Oncologic s-a aflat doctorul habilitat în medicină, prof. Ţîbîrnă, care a continuat tradiţiile ştiinţifice şi clinice ale institutului, a contri- buit la ameliorarea bazei tehnico-materială a lui. Totodată, a acordat o deosebită atenţie profilaxiei oncologice şi pregătirii cadrelor naţionale în domeniul oncologiei.

În perioada institutul a fost condus de către A. Ţurcan, doctor habilitat în medici- nă, profesor universitar, care a continuat reformele în domeniile patomorfologiei, biologiei şi activi- tatea de reabilitare a bolnavilor oncologici.

Principiile de acordare şi reformare a asistenţei oncologice şi tradiţiile acestui serviciu vor fi continuate şi în slabire ariel zisman. Aşadar, datorită muncii asidue a personalului Institutului Oncologic, activităţilor de ocrotire a sănătăţii, talentului şi măiestriei specialiştilor oncologi, pe parcursul a 45 de ani de activitate, servi- ciul oncologic a obţinut rezultate importante.